Chcę złożyć reklamację

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata

Imię, nazwisko:
Adres konsumenta:
nr zamówienia:
nr telefonu lub adres email:


Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……............... towar jest wadliwy.
 
Wada polega na............................................................................................................................

...................................................................................................................................……………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) żądam:

-    wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
-    nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
-    obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
-    W przypadku niemożliwości wymiany towaru na nowy lub nieodpłatną naprawę proszę o


zwrot podanej kwoty na konto …………............................................................................
* (art. 560 § 1)
Cena towaru:..................................................................................

                                                                                                                                                                              Czytelny podpis konsumenta

 

Adres do korespondencji

SUKIENKOWO
Gombrowicza 65
41-936 Bytom